Nibe Box og Pladsudlejning
Industrivej 8
9240 Nibe
Cvr. nr. 31854776
E-mail: info@nibebox.dk
Tlf. 40631888 / 20713524 

 

KONTRAKTVILKÅR

Udlejer og lejer er enige om at lejeaftalen er indgået på følgende vilkår:

 

§1. Lejers betaling

Lejen betales forud til forfald. Der fremsendes ikke lejeopkrævninger, men lejeren skal selv sørge for, at indbetaling sker til den konto, der er anført i lejekontrakten. Dersom betaling ikke sker rettidigt, er
udlejeren berettiget til at gøre brug af den i §10 nævnte salgsfuldmagt.

Lejer får ikke adgang til rummet før første måneds leje er betalt.

Lejen skal betales for hver påbegyndt måned, dvs. ved evt. udflytning efter den. 1 i måneden skal der
betales for den pågældende måned.

 

§2. Regulering af lejen

Hvert år pr. 1. januar reguleres lejen med 2 %. Lejen vil ikke blive varslet yderlig.

 

§3. Benyttelse af det lejede rum

Rummet må kun benyttes til oplagring. Dog er der visse forbehold. Det er forbudt at opbevare brandfarlige eller eksplosive væsker og varer Det er ligeledes forbudt at opbevare dyr, mad eller ildelugtende produkter og medicin eller sundhedsskadelige materialer. Genstande, der indeholder væsker eller som kan bevirke skade på andre ting hos Nibe Box må kun opbevares, hvis de er forsvarligt pakket ind eller tømt for væsker. Hvis lejers opbevarede ting bevirker skade på tredjemands genstande eller udlejers ejendom, er lejer
erstatningsansvarlig.

Lejer er ikke berettiget til at foretage ændringer af det lejede. Lejer har ingen fremlejeret af lejemålet.

Lejer medbringer selv en hængelås til aflåsning af det lejede rum.

 

§4. Forsikring

Opbevaring sker for lejers egen regning og risiko. Udlejer er ikke ansvarlig for evt. tab som følge af brand, tyveri, skadedyrsangreb, vandskade, hærværk el.lign. Det er lejers ansvar at tegne de fornødne forsikringer.

Lejer skal selv underrette sit forsikringsselskab om at der opbevares hos Nibe Box Industrivej 8 9240 Nibe.

 

§5. Åbningstid

Nibe Box har åben alle dage 24 / 7

Udlejer forbeholder sig ret til at ændre åbningstidspunktet med 3 måneder varsel.

 

§6. Adfærd

Udlejer har ret til at bortvise lejer, hvis denne viser forulempende adfærd eller trusler herom i forhold til andre lejere eller ejendommens beboere.

Rygning eller indtagelse af andre rusmidler er forbudt på ejendommens område. Det er forbudt at fjerne materiel fra ejendommen. Dette vil medføre politianmeldelse.

Hvis lejer efterlader sig genstande eller affald efter udflytning, vil dette uden varsel blive fjernet på lejers bekostning efter lejemålets ophør.

 

§7. Opsigelse

Lejer kan opsige lejeaftalen med en månedens skriftlig varsel med udflytning inden næste forfalds dato. i den pågældende måned. På mail eller brev. Udflytning er kl. 12.00

Udlejer kan opsige lejeaftalen med minimum 6 måneds skriftlig varsel med udflytning inden den 1. i den pågældende måned. Opsigelsen sendes til den af lejer oplyste adresse eller mail.

 

§8. Misligholdelsen af lejeaftalen

Udlejer kan uden hensyntagen til §7 hæve kontrakten i tilfælde af misligholdelse af lejekontrakten. Enhver forsinkelse af betalingen af lejen eller andre betalinger omfattet af denne lejekontrakt vil blive betragtet som væsentligt misligholdelse.

 

§9. Aflevering af lejemål

Det lejede rum skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Hvis dette ikke er tilfældet, vil udlejer sørge for en istandsættelse på lejers bekostning.

 

§10. Salgsfuldmagt

Hvis lejer ikke betaler og/eller ikke afhenter sine oplagrede ting, forbeholder udlejer sig ret til at sælge og/eller på anden vis bortskaffe lejers ting.

Udlejer beholder evt. indkomne penge fra bortsalget. Udlejer kan kun udnytte sin salgsfuldmagt, hvis lejer med mindst 7 dages varsel ved anbefalet brev - til den af lejer oplyste adresse - er blevet gjort opmærksom på, at en bortskaffelse af dennes ting vil finde sted. Fristen for de 7 dage regnes fra det
tidspunkt, hvor det anbefalede brev bevisligt er nået frem til lejeren.

 

§11. Pladsleje

Vognen skal være forsikret og enhver skade på vognen er Nibe Box og Pladsudlejning

 

§11.1 Partner er enig

Partner er enig om at lejeaftalen ikke er reguleret af lejelovgivningen.